Z minulosti až do současnosti

23. ledna 2007, 18:35

PRŽNO

Obec Pržno se rozkládá pod prvními vyššími kopci beskydského podhůří. Rozloha území obce je 293 ha a žije zde 910 obyvatel.

Pržno vzniklo zřejmě již před rokem 1573 na údolní záplavové nivě řeky Ostravice, jako lánová ves kolonizačního typu. Byla součástí frýdeckého panství, se kterým sdílela po staletí své osudy. Přijetím lenní svrchovanosti českého krále nad těšínským knížectvím, ke kterému frýdecko patřilo, se dostalo panství a také Pržno do celku českého státu.

Obec byla spravována panskými úředníky a svým fojtem. V archivních materiálech je možné sledovat život jejích obyvatel, kteří jako rolníci obdělávali půdu katastru , jehož výměra se pohybovala okolo 300 ha. Hospodařilo zde okolo deseti sedláků, různý počet půlláníků , zahradníků, či chalupářů. Býval zde fojtský mlýn, lisovna oleje s pilou a zřejmě také dílny kováře, sedláře a různých řemeslníků, kteří tehdy neodmyslitelně patřili k obci. V době rozmachu manufakturní výroby železa v okolních obcích se část obyvatel Pržna začala živit jako námezdní pracovní síly manufaktur.

Po zrušení nevolnictví a roboty a po reformách správního uspořádání získala obec právní subjektivitu, která se projevila ve snaze občanů o zvelebení obce.

První školní výuka začala v obci 1844. Do té doby děti docházely do farní školy na Borové v Malenovicích. Do roku 1873 se v obci vyučovalo na různých místech. Poté byla postavena první škola, která stála na místě dnešního obecního úřadu. Druhou školní budovou je současná základní škola postavená v roce 1927. K rozvoji obce přispělo také vybudování železniční zastávky na trati Ostrava – Frýdlant v roce 1870.

Dominantní budovou obce je římskokatolický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Byl postaven na přání občanů ze sbírek v místě, ve Slezsku a na Moravě v letech 1909-1910. Různé spolky se vytvářely na začátku 20.století ( čtenářský, tělovýchovná jednota a záložna). Od roku 1904 působil v obci hasičský sbor, který formálně existuje dodnes.

Po druhé světové válce prošla obec v období industrializace Ostravska a socializací zemědělství určitým rozvojem, avšak nikoli překotným. V letech 1974-1989 byla obec součástí Frýdlantu nad Ostravicí.

Pádem komunismu v naší zemi se obec opět osamostatnila a nastal růst počtu trvale žijících obyvatel i počtu obytných domů. Roku 1991 měla obec 661 obyvatel. V roce 2004 je to již 770 obyvatel žijících ve 210 domech a čtyřech domech bytových. V dalším roce byla dostavěna další dominanta naší obce – ústav pro mentálně postižené „ NÁŠ SVĚT“. Rázem se obec rychle rozrostla a spolu s dalšími stavebníky obytných domů dosáhlo Pržno na konci roku počtu 913 obyvatel.

Obec je zvětší části plynofikována a převážná většina je napojena na místní vodovod. Občané mohou využívat obecní kabelovou televizi, dochází k pozvolné internetizace obce.

Místní lidé pracují jak v místě, tak v okolních obcích a v Ostravě.

V obci se nachází lékařská a stomatologická ordinace. Je zde zrekonstruovaná budova a nově postavená s malým hřištěm na volejbal, či nohejbal. Je zde prodejna potravin, pošta a tři restaurace. U Adamců, Pod lípou a sezónní restaurace Na hřišti. Zde se rovněž nachází sportovní zázemí místního Sportovního klubu Pržno. Jsou zde dvě fotbalová hřiště a tenisový kurt. Obcí prochází modrá turistická značka trasy Palkovské Hůrky-Metylovice-Pržno-Janovice-Skalice-Baška a cyklotrasa z Bašky do Frýdlantu nad Ostravicí.

Spolu s dalšími dvanácti okolními obcemi, je Pržno členem Sdružení Frýdlantsko-Beskydy. Náplní sdružení je všestranná spolupráce mezi obcemi, jejímž současným stěžejním cílem je vybudování cyklostezky podél řeky Ostravice.

Nejvyšší cíle nynějších představitelů obce vedou ke zkvalitňování života občanů v obci. Prioritami pro současnou obec je vybudování chodníků přes celou obec, rekonstrukce staré školky a její smysluplná přestavba. Velkým snem je také výstavba víceúčelového hřiště v areálu Sportovního klubu Pržno a přípravy na budoucí odkanalizování většiny obce.

Pržno je malou obcí mezi vrcholky Čupku a Velkého Pahorku a žijí zde lidé. více než 430 let. Pržno svou historii i přítomnost. Pržno duši.

 

Pečeť vesnice Pržno - 1700

  • Z minulosti až do současnosti
    Z minulosti až do současnosti

 

 

 

Další informace