Veřejná zakázka malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.07.2007

Svěšeno:

15.08.2007

31. července 2007, 10:06 | Obec Pržno jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dle

§ 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

Obec Pržno (zadavatel) , zastoupena starostou Petrem Blokšou , vyzývá k podání nabídky na "Zpracování projektové dokumentace k projektu : Výstavba chodníku a rozšíření komunikace v obci Pržno".

 

 

Vyřizuje: Petr Blokša, starosta

Telefon: 558 677 252 

Mobil: 723 303 237

E-mail:   

 

 

Poptávkové řízeník podání nabídky na zakázku s názvem

 

Zpracování projektové dokumentace k projektu Výstavba chodníků a rozšíření komunikace v obci Pržno

 

Obec Pržno získala grant ze Státního fondu dopravní infrastruktury „Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace“.

 

Popis zakázky:

Zajištění činností dle předmětu zakázky.

 

Předmět zakázky

  • zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků a rozšíření komunikace v obci Pržno

 

Podmínky

-          nabídku lze podat pouze na celý předmět zakázky,

-         každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku; odevzdání více než jedné nabídky či účast na více než jedné z  podaných nabídek (např. jako člen sdružení uchazečů nebo jako subdodavatel) je nepřípustná,

-          nabídka a všechny její části musí být vyhotoveny v českém jazyce,

-         úplná nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději v okamžiku vypršení lhůty pro podání nabídek,

-          nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč,

-          variantní řešení nabídky je nepřípustné.

-          platební podmínky: splatnost zakázky 30 dnů

 

Obsah nabídky

-          Identifikační údaje uchazeče

-          Návrh řešení zakázky

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu podle členění zakázky a za celé plnění zakázky. V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH a včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná (pevná) a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky

-          Přehled zkušeností žadatele s aktivitami v řešené oblasti (reference)

-          návrh smlouvy o dílo včetně platebních podmínek

-          nabídka musí být podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat

 

 

 

Způsob hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky (80 % cena, 20 % kvalita nabídky)

 

Termín realizace

Zakázka bude ukončena 15. listopadu 2007.

 

Podávání nabídek

Uzávěrka podání nabídek je dne 15. srpna 2007 ve 12.:00 hodin.

 

Nabídku zašlete poštou popř. odevzdejte osobně (po předchozí telefonické dohodě) na adrese:

Obec PRŽNO, Pržno 50, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí v jednom originále a jednou na CD. Nabídka musí být označena názvem poptávky a slovem „neotvírat“ v levém horním rohu.

 

Další zadávací podmínky pro uchazeče

-          Podané nabídky se nevrací.

-          Uchazeč musí akceptovat povinnosti dodavatele stanovené poskytovatelem dotace (Státní fond dopravní infrastruktury)

-          Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, nejpozději však do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

-          Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

Další podmínky a technická specifikace k dispozici u zadavatele.

 

Uchazeči, kteří řádně doručí své nabídky, budou o výsledku výběrového řízení informováni elektronickou poštou (emailem) do 31. srpna 2007.

 

V Pržně dne 31. července 2007

 

 

 

 

                                                                                    Petr Blokša

                                                                                    starosta

                                                                                    Telefon: 558 677 252 , 723 303 237

                                                                                     E-mail:

 

Přílohy:

 

 

 

Další informace