Setkání zastupitelů obce s občany

setkání se zastupiteli

13. listopadu 2019, 21:48 | Dne 10. listopadu 2019 se v prostorách Občanského centra v Pržně konalo tradiční setkání zastupitelů obce s občany. Na pořadu akce bylo poskytnutí informací o výsledku dotazníkové akce, výhledu na další období a seznámení se s prioritami a záměry dalšího vývoje v obci.

V nedělním odpoledni se v zasedacím sále Občanského centra sešlo cca 80 občanů, kteří využili příležitosti a možnosti k setkání se svými volenými zástupci.

 

Starosta obce Petr Blokša po uvítání všechny přítomné seznámil s výsledky dotazníkové akce. Ve svém rozsáhlém příspěvku doprovázeném promítáním připravených podkladů probral nejčastěji zmiňované problémy, které občané uvedli v dotazníku. Součástí statistického vyhodnocení dotazníků byly i pozitivní závěry a kladná hodnocení.
Vzhledem k poměrně velkému množství odevzdaných a vyplněných dotazníků bylo možné zahrnout vybrané náměty a požadavky do  připravovaného seznamu priorit občanů.

Součástí priorit občanů obce bylo například: úprava točny a parkoviště u nádraží, volnočasový areál Rzavírko, opravy povrchů MK, bytový dům a podobně.

 

Ze zveřejněných priorit a z dalších potřeb obce vyplynuly i investiční záměry obce:

 • nová místní komunikace pod ústavem,
 • autobusová točna a parkoviště,
 • bytový dům,
 • technické zázemí obce,
 • opravy propustků a mostku,
 • výstavba lávek pro pěší,
 • rekonstrukce prodejny a pošty,
 • obnova veřejného osvětlení,
 • zázemí pro sport a volný čas,
 • volnočasové prostory pro děti a mládež.

Ke každému investičnímu záměru byla poskytnuta řada dalších detailů včetně úvahy o rozsahu a načasování realizace s ohledem na možnosti obce.

 

Samostatnou částí setkání byly informace o úrovni recyklace odpadů v obci. Byly předloženy informace o vývoji úrovně recyklace v porovnání s celostátním průměrem. Odvoz komunálního odpadu byl samostatnou kapitolou této části. Starosta obce seznámil přítomné s vývojem nákladů a odhadovaný vliv na výši poplatku za svoz odpadů pro rok 2020. Detailně byly probrány možnosti dalšího možného ovlivnění výše těchto poplatků.

 

V poslední části vystoupení starosty obce byl detailně diskutován problém nakládání s odpadními vodami. Občané byli seznámeni s variantami řešení odkanalizování objektů v obci. Byly zveřejněny závěry studie na toto téma, zajímavé byly zejména nutné investiční náklady na jednotlivé varianty řešení. Nejlevnější variantou se ukazuje soustava domovních čistíren. 

Petr Blokša reagoval také na příspěvky a dotazy přítomných občanů, diskuze pokračovala i po oficiálním ukončení setkání.

 

Obec Pržno také zahájilo výdej nových kalendářů obce Pržno na rok 2020.
Na setkání byly k dispozici k nahlédnutí studie stavebních úprav prodejny a pošty i ideová studie úpravy veřejného prostranství Rzavírko.

 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
 • setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli
  setkání se zastupiteli