Rekapitulace a následný postup

1. března 2012, 08:56

 

Zrušení Územního plán obce Pržno

 

Dne 18.10.2011 byl společnostmi MASIV INVEST s.r.o. a  STUDIO GP 8, zastoupenými Mgr. Ivetou Magnuskovou, uplatněn  u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podnět k zahájení přezkumného řízení  Územního plánu Pržno, vydaného Zastupitelstvem obce Pržno dne 7.2. 2011 formou opatření obecné povahy. Současně byl tento podnět uplatněn u Nejvyššího správního soudu.

Krajský úřad přezkoumal celý průběh pořizování územního plánu a rozhodl o zrušení uvedeného opatření obecné povahy, kterým byl "Územní plán Pržno" vydán, v celém rozsahu. Rozhodnutí o zrušení bylo zasláno obci Pržno a ve lhůtě od 23.12.2011 do 10.1.2012 bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Důvody pro zrušení opatření obecné povahy "Územní plán Pržno" Krajský úřad v rozhodnutí shrnuje do následujícího odstavce :

„Krajský úřad zjistil, že neexistence stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu po vydání a nabytí účinnosti zásad MSK (ZÚR MSK), nesprávný postup při vyhodnocení nesouhlasu obce s předloženým řešením, neúměrné regulace pro smíšenou obytnou plochu a plochu bydlení a nedostatečné odůvodnění navrhovaných veřejně prospěšných staveb včetně zrušení jedné z nich a dále vnitřní rozpor mezi výrokem a odůvodněním územního plánu jsou tak závažné vady, že nezbývá než konstatovat, že obsah ÚP Pržno neodpovídá právním předpisům."

 

Co to bude znamenat? Opětovné projednání a schválení tohoto důležitého dokumentu bude pravděpodobně trvat více než rok. Do té doby bude vymezeno samostatným postupem dle § 58 stavebního zákona tzv. zastavěné území, které bude zahrnovat území, ve kterém mohou probíhat běžné stavební činnosti. Toto opatření nahradí alespoň částečně územní plán do doby, než bude znovu schválen.

Tato situace je politováníhodná zejména proto, že samotný územní plán byl zpracován a projednán pečlivě a zodpovědně a nadřazená územně plánovací dokumentace ZÚR MSK  je v něm zohledněna v celém rozsahu a pro územní plán naší obce z ní nevyplývají žádné další konkrétní záměry k zapracování. Navíc ZÚR MSK nabyly účinnosti 4.2.2011, tedy 3 dny před vydáním územního plánu Pržno. Z našeho pohledu Krajský úřad zrušil opatření obecné povahy "Územní plán Pržno" z důvodů ryze formálních.

                                                                                  Petr Blokša, starost obce Pržno

Ing. Dita Štaudová, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí