Pozvánka - zasedání Zastupitelstva obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.02.2007

Svěšeno:

27.02.2007

21. února 2007, 13:35

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno,

ve středu 28. února od 18:00 hodin, do budovy jídelny

Základní a Mateřské školy Pržno.

 

Program :

 

1.Zahájení

2.      Volba návrhové komise a schválení programu

3.      Zprávy výborů

4.      Rozpočet obce na rok 2007

5.      Změny ÚP obce Pržno

6.      Prodej, pronájem pozemku 812/1v k.ú. Pržno

7.      Pronájem nebytových prostor ve staré MŠ

8.      Výpověď nájemní smlouvy – p. Lučan

9.  Nabídky firem -   rekonstrukce VO, revize a čištění

      kanalizace, výměna ventilů ve staré MŠ, prodej, pronájem

      multikáry   

10. Nabídka na odkoupení části pozemku p.č. 827/9 v k.ú.Pržno

            11. Žádosti občanů : o výstavbu kanalizace - „ Olivkovo“

                                    o zrušení části usnesení 9/2006 ( bod 8, 

                                     sedmá odrážka)

                                    o povolení výjimky – výstavba hosp . bud.

12. Žádost zájmového sdružení FC Hurikán Pržno

            13. Petice - Proti diskriminaci obyvatel venkova - organizátor    

                Spolek pro obnovu venkova 

            14. Různé

            15. Závěr

                                                                           

  Petr Blokša                                                          

 starosta obce Pržno