Oznámení zahájení řízení o návrhu územního plánu Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2010

Svěšeno:

03.11.2010

22. září 2010, 12:11 | ev.číslo písemnosti 70/2010
- Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Pržno
- Návrh opatření obecné povahy
- Návrh - textová část
- Odůvodnění - textová část
- I.2.a - Výkres základního členění území
- I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce
- I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury
- I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství
- I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů
- I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- II.2.a - Koordinační výkres
- II.2.b - Výkres širších vztahů
- II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Přílohy:

 

 

Další informace