Ovzduší a topení.

22. listopadu 2013, 12:33

 

Ovzduší

 

Psaní článků na toto téma je v podstatě každoročním černošedým evergreenem. Proto jsem také vyhledal článek z minulých let, kterým se pokusím připomenout  nešvary spojené s topením a také související  problémy s ovzduším v obci.

Opět, a bohužel, začala topná sezóna. Bohužel  jednak proto, že opět musíme sáhnout hlouběji do  svých kapes za účelem dosažení  patřičného tepelného  komfortu ve svých domech , ale hlavně proto, že opět budeme dýchat vzduch posílený, mnohdy vydatnými,  produkty komínů.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorším v celé republice. Stačí se podívat na mapy znečištění ovzduší. V posledních letech koncentrací prachových částic ve vzduchu přibývá. 

Zdrojem jemného prachu jsou kromě automobilismu či těžkého průmyslu také domácí kotle, v nichž mnohé domácnosti spalují i nekvalitní uhlí nebo jiné nevhodné palivo, případně odpady.

Tuto skutečnost  zakazuje zákon  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který jasně upravuje základní povinnosti každé fyzické či právnické osoby. Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Zákon zakazuje používat jako palivo odpad, dále se zde říká, že se ve zdrojích znečišťování ovzduší nesmí používat paliva, která neurčil výrobce!

Všichni majitelé krbů kotlů, kamen či ohnišť jsou povinni dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Nedodržování těchto povinností je pak přestupkem. Takovéto  přestupky lze řešit po podání podnětu na obecní úřad a ten v dané věci může uložit pokutu za nedodržování povinnosti provozovatele malého stacionárního zdroje.

Taktéž je možné domáhat se svých „sousedských" práv podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), a to podáním žaloby na příslušný soud.

Pokusme se předcházet takovýmto situacím a snažme se o to, abychom neotravovali život pod Beskydami sami sobě. 

                                                                                                    Petr Blokša, starosta