Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

 

Adresa umístění elektronické podatelny:

Obec Pržno

739 11 Pržno č. 201

 

Podporované formáty datových zpráv:

  • *.TXT Obecný text

  • *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument

  • *.RTF Rich text format

  • *.DOC Dokument Microsoft Word

  • *.XLS Sešit Microsoft Excel

  • *.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat

  • *.GIF Graphics Interchange Format

  • *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Příjem podání na technickém nosiči dat:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

 

Pravidla potvrzování doručování datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.

 

Vzor datové zprávy:

"Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu , případně na poštovní adresu obecního úřadu.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.