Návrh vymezení zastavěného území obce Pržno

13. března 2012, 15:38

Zpracoval: Atelier Archplan Ostrava s.r.o.

Ing. arch. Miroslav Hudák

 

Návrh vymezení zastavěného území je proveden dle §58 a §59 v souladu s §2 zák.č. 183/2006 Sb. Výkres je zpracován v měřítku 1:5000 a zobrazuje celé území obce. Jsou v něm zakresleny navržená hranice zastavěného území, intravilán z roku 1966 a nezastavitelné pozemky.

Podkladem pro vymezení zastavěného území byla katastrální mapa 1:2880 s vyznačením intravilánu k 1.9.1966 a digitalizovaná katastrální mapa s údaji o druzích pozemků. Při vymezování zastavěného území jsme postupovali tak, že jsme převzali intravilán z r. 1966 a k němu přidali další zastavěné stavební pozemky definované v § 2 odst.(1) bodu c) a další pozemky, které patří do zastavěného území dle § 58 odst (2) SZ.

V terénu jsme následně ověřovali skutečnosti, které mohou ovlivnit vymezení zastavěného území: oplocení pozemků, nové stavby, rozestavěné stavby a drobné stavby v zahradách, které nejsou zaneseny v katastrální mapě, stavební proluky uvnitř zastavěného území.

Nakonec zkoumali, zda některé pozemky nespadají do kategorie nezastavitelných dle § 2,odst.(1) bodu e). Definici nezastavitelného pozemku odpovídají v území obce dvě plochy tvořené parcelami č.  153/1, 153/2 o výměře 1,82 ha a parcela č. 36 o výměře 0,59 ha.

Vysvětlení zařazení některých pozemků do zastavěného území:

-     parcely vedené v katastru nemovitostí jako pozemky určené k plnění funkce lesa zařazené do zastavěného území. Jedná se o pozemky, které jsou funkčně využívány jako „zahrady" k rodinným domům nebo objektům rodinné rekreace, se kterými jsou společně oploceny. Např. p.č. 717, 737, 770 a další. Dále se jedná o drobné lesní pozemky ležící uvnitř intravilánu z roku 1966 (p.č. 168, 169, 427) nebo o lesní pozemky, které jsou ze všech stran obklopeny zastavěnými stavebními pozemky (p.č. 147).

-     samostatné zemědělské pozemky ležící mimo zástavbu zařazené do zastavěného území. Jedná se o pozemky s novostavbami rodinných domů nebo rozestavěnými domy, které ještě nebyly zaneseny do katastrální mapy, např. p.č. 812/6, 898/12. Vyjímečným případem je stávající výrobna el. energie - solární elektrárna na p.č. 660/1. Tyto pozemky byly zjištěny během průzkumů v terénu.

-     samostatné zemědělské pozemky ležící uvnitř zástavby zařazené do zastavěného území. Jedná se o stavební proluky, zatím volné nezastavěné pozemky, které jsou z několika stran obklopeny zastavěnými pozemky, např. p.č. 812/38, 827/8, 898/14.

-     pozemky vedené jako ostatní plochy zařazené do zastavěného území. Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plochy mohou být ve skutečnosti jak zastavěné pozemky, tj. stejného funkčního využití jako stavby, které na nich stojí, různé komunikace, zpevněné a manipulační plochy, nebo ostatní zeleň - zatravněné plochy nebo spontánně vzniklá lesní společenstva apod. Zařazení ostatních ploch do zastavěného území jsme stanovili na základě provedených průzkumů v terénu a za pomoci leteckých snímků. Např. p.č. 796/1, 796/6.

 

Přílohy: