Návrh rozpočtu na r. 2007

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.02.2007

Svěšeno:

27.02.2007

5. února 2007, 09:45

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY OBCE PRŽNO  v roce 2007
 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 314 500,00
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 600 000,00
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 80 000,00
Daň z příjmu právnických osob 1 400 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce 10 000,00
Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00
Správní poplatky 15 000,00
Poplatek za komunální odpad 400 000,00
Poplatek ze psů 17 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00
Daň z nemovitostí 230 000,00
Neinvestič. přijaté dotace ze SR 113 929,00
Vnitřní obchod, služby a turismus 97 200,00
Silnice 32 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod 108 000,00
Záležitosti pošt 24 000,00
Rozhlas a televize 83 000,00
Všeobecná ambulantní péče 25 600,00
Stomatologická péče 19 200,00
Pohřebnictví 15 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 50 000,00
Požární ochrana-dobrovolná část 21 000,00
Činnost místní správy 99 971,00
Příjmy celkem 7 155 500,00
Vyvěšeno dne …5.2.2007…
Sňato dne: ………………………
Schváleno rozhodnutím Zastupitelstva obce Pržno ze dne: …………………………
……Petr Blokša v.r.……
Petr Blokša
Starosta obce Pržno

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE OBCE PRŽNO  v roce 2007
 
Vnitřní obchod, služby a turismus 60 000,00
Silnice 448 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy 41 000,00
Odvádění a čistění odpadních vod 600 000,00
Záležitosti pošt 11 500,00
Základní školy / z toho příspěvek přísp. org. ve výši  700.000 Kč/ 1 040 000,00
Záležitosti kultury 80 000,00
Rozhlas a televize 150 000,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur.podvědomí ( kostel) 10 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 70 000,00
Veřejné osvětlení 350 000,00
Pohřebnictví 20 000,00
Svoz a sběr nebezpečného odpadu 30 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 480 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 55 000,00
Pitná voda 80 000,00
Územní plánování 50 000,00
Ostatní záležitosti soc.věcí 20 000,00
Požární ochrana-dobrovolná část 80 000,00
Zastupitelstva obcí 850 000,00
Činnost místní správy 2 300 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce 250 000,00
Úprava drobných vodních toků 80 000,00
Výdaje celkem 7 155 500,00
 Vyvěšeno dne 5.2.2007 
Sňato dne: ………………………
Schváleno rozhodnutím Zastupitelstva obce Pržno ze dne: …………………………
                 …...Petr Blokša v.r.……
Petr Blokša
Starosta obce Pržno