Nakládání s vodami

2. března 2007, 11:20 | informace pro majitele studní a ČOV

!! POZOR !!! Informace zde uvedené se netýkají fyzických osob

nepodnikajících:

·

Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání

 zahrady ze studny), jejichž studna byla vybudována do roku 1955.

·

Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna

byla vybudována po roce 1955 a povolení k odběru obdrželi, popř.

mohou doložit jeho vydání.

 

Informace jsou převzaty z www.zanikpovoleni.cz

 

 

Odběr podzemních a povrchových vod

Všechny dostupné informace jsou obsaženy v příloze.

 

Vypouštění odpadních vod

 

Majitelé ČOV, které byly povoleny podle ust. § 8 odst. 1

písm. c) zákona č. 138/1973 Sb.,o vodách ve znění pozdějších

právních předpisů a byla vydána a nabyla právní moci do

31. 12. 2001.,  mají povinnost žádat o nové povolení

k nakládání s odpadními vodami, protože povolení zaniká 31.12. 2007.

O prodloužení povolení je možno žádat do 30.6. 2007.

 

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:

·        povolení vydaná od 1.1.2002

·        povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001,

       ale právní moci nabyla po 31.12.2001

 

další info viz. přílohy

 

Prodloužení stávajících povolení k nakládání s vodami

 

Pokud u příslušného vodoprávního úřadu podáte nejpozději

do 1.7.2007 žádost o prodloužení stávajícího platného

povolení, může Vám být při splnění zákonných podmínek

 jeho platnost prodloužena.

 

Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno dnem,

 kdy Vaši žádost obdrží věcně a místně příslušný vodo-

právní úřad ( odb. místního hospodářství a životního prostředí).

Nachází se v budově MěÚ Frýdlant n. Ostravicí, Náměstí čp. 3

 

Na prodloužení platnosti stávajícího povolení není právní

nárok. Vodoprávní úřad bude v rámci tohoto řízení zejména

 hodnotit, zda se nezměnily podmínky, za kterých bylo Vaše

povolení kdysi vydáno. Je třeba také počítat s délkou

zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými

 právními předpisy stanovena na 3 měsíce a může být

v případě opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí

 o prodloužení/neprodloužení platnosti stávajícího povolení

se můžete odvolat.

 

Pokud Vaší žádosti o prodloužení stávajícího povolení nebude

 vyhověno, máte ještě možnost požádat o vydání nového

 povolení k odběru povrchových nebo podzemních

či vypouštění odpadních vod. Lze tedy pouze doporučit

včasné podání žádosti o prodloužení stávajícího povolení.

 

V případě, že vaše povolení zanikne, můžete buď požádat

 o prodloužení Vašeho stávajícího povolení  nebo můžete

 požádat o vydání nového povolení k nakládání s vodami.

 
žádosti viz. formuláře 

Přílohy: