Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Informace pořizovatele k diskusi

Autor: Ing. Martina miklendová Žena

Založeno: 30.10.2013, 09:22
Odpovědí: 0

Dobrý den všem,
jako osoba, která zajišťovala zákonnost postupu pořizování územního plánu Pržno chci níže popsaným postupem deklarovat, že územní plán Pržno byl řádně projednán a veřejnost měla možnost se v době jeho tvorby k jeho obsahu vyjadřovat a podávat námitky, tedy není to žádný dokument, který by nebyl veřejně projednáván a nikdo by o jeho tvorbě nevěděl.
Tak tedy oznámením ze dne 6. 8. 2012 bylo oznámeno místo a termín společného jednání o návrhu ÚP Pržno, které bylo svoláno na 23. 8. 2012 do zasedací místnosti Zastupitelstva obce Pržno. Oznámení bylo odesláno systémem datových schránek dne 6. 8. 2012 všem dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a ostatním institucím, které mají své zájmy na území obce Pržno. Společného jednání se mimo zástupců pořizovatele zúčastnili pracovníci Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a to za silniční správní úřad, úřad rozvoje a stavební úřad. Lhůta pro podání stanovisek a připomínek byla stanovena na 24. 9. 2012. Sousední obce nepodaly žádné připomínky. Dne 4. 10. 2012 požádal pořizovatel Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství o stanovisko ve smyslu § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu ÚP Pržno, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Krajský úřad vydal dne 25. 10. 2012 souhlasné stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., bez připomínek. Dne 23. 11 2012 požádal pořizovatel o vydání stanoviska Krajského úřadu dle § 51 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy společně s návrhem ÚP Pržno byla krajskému úřadu předložena i zpráva o projednání návrhu ÚP Pržno. Dne 17. 12. 2012 bylo vydáno stanovisko z hlediska § 51 stavebního zákona a to s tímto závěrem: „Krajský úřad posoudil návrh ÚP Pržno v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 stavebního zákona z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy a dále z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že z těchto hledisek nemá připomínky.“
Následně nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona a to dne 1. 1. 2013. Pořizovatel tedy přistoupil k tomu, že dal pokyn zpracovateli, aby návrh ÚP Pržno upravil dle legislativy platné od 1. 1. 2013. V únoru 2013 pořizovatel obdržel upravený návrh ÚP Pržno. Oznámením a veřejnou vyhláškou ze dne 4. 3. 2013 bylo zahájeno řízení o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Pržno, kdy veřejné projednání bylo svoláno na 8. 4. 2013 v 17 hodin. Na veřejné projednání dorazila veřejnost, která podala k návrhu ÚP Pržno námitky. Z veřejného projednání byl pořízen písemný záznam a na veřejném projednání byl přítomen Ing. arch. Miroslav Hudák, jako odpovědný projektant.Následně pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání a bylo zpracováno rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu ÚP Pržno. Tento návrh rozhodnutí byl dle § 53 odst. (1) odeslán všem dotčeným orgánům a byla dána lhůta 30 dnů pro uplatnění jejich stanovisek. Všechna stanoviska získaná k návrhu rozhodnutí o námitkách byla kladná, tedy dotčené orgány souhlasily s návrhem rozhodnutí. Na základě všech skutečností mohl pořizovatel přistoupit k tomu, že dne 26. 6. 2013 předložil Zastupitelstvu obce Pržno k vydání návrh ÚP Pržno společně s jeho odůvodněním, kdy Zastupitelstvo obce Pržno územní plán Pržno ve formě opatření obecné povahy dne 26. 6. 2013 vydalo.

M. Miklendová

Odpovědět na příspěvek