Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Zast. území obce

Autor: Jiří Kývala Muž

Založeno: 19.03.2012, 15:09
Odpovědí: 4

Na zakresleném území intravilánu obce z r. 1966 kupodivu nejsou zahrnuty objekty v jižním cípu obce. Proč?
Jako nezastavitelné území by mělo být označeno území na východ od vedení vysokého napětí, které bylo dosud vždy deklarováno, jako nedotknutelné pro výstavbu. Dále by jako takové měly být označeny všechny nynější plochy krajinotvorné zeleně v obci, případně další pro ni připadající v úvahu. Proč území severně od kravína je taky označeno, jako nezastavitelné?
K jaké hustotě osídlení se chce obec územním plánem přihlásit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zast. území obce

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 26.03.2012, 08:47

Zdravím,
netuším. Intravilán tehdy vymezovaly komise při okresních úřadech složené z několika osob, ale jakým způsobem se při vymezování postupovalo, to nevím.
Které pozemky se musí označit jako nezastavitelné, je definováno v § 2, odstavci e) stavebního zákona. Této definici odpovídají dvě plochy, které jsme takto ve výkresu zastavěného území označili. Nezastavitelné jsou nebo budou pouze v této fázi (vymezení zastavěného území) v ÚP budou opět jako zastavitelné.
K jaké hustotě osídlení se chce obec územním plánem přihlásit? Dá se předpokládat, že v horizontu 15 let by nás mohlo být cca o 150 více.
Petr Blokša

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zast. území obce

Autor: Jiří Kývala Muž

Založeno: 27.03.2012, 18:52

Zdravím,
§ 2 odst. e to stanoví celkem jasně, ale jak se tranformují opět v opačné, mi zcela jasné není. Nicméně by mne spíše zajímalo, budou-li vymezeny jako nezastavitelné pozemky, které by se zastavovat opravdu neměly.
Jak se stanoví horní hranice počtu obyvatel, nebo je žádoucí postupovat stále vpřed, až do totálního zastavění? Není zde právě nutno přihlížet k Zásadám územního rozvoje MSK? Má být číslo 150 obyvatel přeloženo do cca 50 nových domů? A kam je postavíme? Točíme se pořád na otázce zastavování katastru až do ...

J. Kývala

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zast. území obce

Autor: J. Kývala Muž

Založeno: 29.03.2012, 12:11

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.

Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Dodávám ze zásad ZÚR SMK

J. Kývala

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zast. území obce

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 03.04.2012, 15:25

Zdravím,

horní hranice se nijak nestanovuje. Je pouze jakýsi předpoklad budoucího počtu obyvatel vycházející z počtu domů v zastavitelném území.

PB

Odpovědět na příspěvek