Diskuse

 

Seznam témat    Založit nové téma        Sbalit příspěvky

 

 

 

Kanalizace

Autor: Simona Žena

Založeno: 08.10.2008, 15:02
Odpovědí: 3

Dobrý den, z Vašich web. stránek jsem se dozvěděla, že proběhla veřejná diskuse na téma kanalizace. Zjistila jsem to ale pozdě, takže jsem se nezúčastnila. Můžete mi prosím napsat, jak tato diskuse dopadla? Zda je či není v obci zájem o kanalizaci, zda se tedy bude či nebude zhotovovat, jestli ano, tak kdy? Děkuji za odpovědi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kanalizace

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 13.10.2008, 09:24

Dobrý den,
na Vaše otázky není jednoduché stručně odpovědět. O kanalizaci je samozřejmě zájem, ale jako vždy je vše o penězích. Obec se rozhodovala mezi dvěma způsoby: gravitační a tlaková. Gravitační klade vysoké nároky na finance, dobu realizace a technické řešení .
Cena se pohybuje mezi 120 mil - 150 mil Kč., dobu realizace nejsem schopen přesně odhadnout, ale typuji 2-3 roky. Problém s řešením je, že obec má hustou zástavbu a vysokou hustotu inž. sítí na malých prostorách. Po výstavbě následuje bezproblémový provoz, občané platí pouze stočné, a to podle objemu vod do RD přivedených společností SmVaK. V době výstavby jsou přípojky k hlavnímu řadu v režii občanů.
Cena tlakové kanalizace se pohybuje okolo 40-45 mil Kč včetně ČOV. Celý sytém financuje obec, občan si zainvestuje do zřízení el. přípojky(0- 5000,- Kč)a vybuduje gravitační nátok do systému. Po realizaci platí stočné dle množství odvedených splaškových vod. Další průběžné investice jsou do pravidelných el. revizí 1x za 3 roky a 1x za 5-7 let oprava a renovace čerpadla.Předpoklad je, že pokud bude kompletní systém včetně ČOV provozovat obec, mohl by se ze zisku vytvářet fond oprav, ze kterého by mohly být tyto revize a opravy částečně hrazeny.
Porovnání obou systémů nás vede k tomu, že se v současné době pracuje na přípravě podkladů pro územní rozhodnutí a také na dopracování projektové dokumentace pro ÚR. To vše pro tlakovou variantu, s ohledem na rozpočet obce 9 - 10 mil. Kč. Realizace by mohla a měla proběhnout v období let 2009 - 2013 +2, a to za podpory z fondů EU, grantů nebo za podpory ministerstev ŽP , nebo zemědělství.
Rozdíly jsem Vám tedy popsal a další osvětlení problematiky Vám může přinést i článek , který byl otištěn v periodiku Mikroregion Frýdlantsko -Beskydy tento měsíc.
Snad jsem Vám dostatečně odpověděl na Vaše dotazy.
S pozdravem
Petr Blokša, starosta

Kanalizace - nejčastější otázky a odpovědi

Diskusního fóra na téma „Kanalizace“ konaného v září se sešlo okolo 40 občanů. Ti si vyslechli různé informace k záměru tlakové kanalizace a také jim byla zodpovězena řada otázek. Ty nejčastější Vám včetně odpovědí představujeme:

1. Kdy se bude stavět? - nejdříve je nutno upravit projekt pro územní rozhodnutí (2008-2009), vydání ÚR (2009), projektová dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení (2009-2010), žádost o dotaci (2009 - 2013), následná realizace proběhne na základě úspěšného vyřízení dotace, bez které bychom nebyli schopni pouze z rozpočtu obce tuto stavbu uskutečnit.

2. Proč tlaková a ne gravitační? - tlaková kanalizace je pro naši obec z pohledu odborníků výhodnější z finančních a prostorových důvodů. V propočtech vychází gravitační kanalizace na více než 130 mil. Kč; tlaková na cca 40 mil.Kč. Obec je v mnoha místech přehuštěna inženýrskými sítěmi, docházelo by k pokládce do hloubek i více než 4 metry.Tlaková kanalizace jde v hloubce 1.2 metru a není nutné s ní jít ve spádu.

3. Jaké bude stočné? - za předpokladu, že bude platit varianta, kdy bude výtlak kanalizace veden na ČOV do Frýdlantu n/O - provozovatel SmVaK, bude stočné ve stejné výši , jako vodné a občané budou platby odvádět provozovateli ČOV. V případě, že obec vybuduje vlastní ČOV a bude i provozovatelem kanalizace, tak jako je to v jiných obcích, budou občané odvádět platby obci, a to ve výši dle provozních nákladů a dle skutečně odvedené množství splaškových vod . Z příjmů by měla obec hradit náklady na provoz ČOV a její obsluhu. Rovněž bude ze stočného vytvářen fond oprav, ze kterého by měly být hrazeny případné opravy a výměny čerpadel, nedojde-li k poruše vyloženým zaviněním uživatele, způsobeným nedodržováním provozního řádu.

4. Mohu využít stávající jímku?, Jak velká je čerpací jímka - ano, bude-li technicky možné zde umístit čerpací jímku. Její průměr se pohybuje od 80 do 120cm, výška 2 - 2,5 m

5. Jsou jímky součástí celé realizace? - ano, jímky s kompletní technologií včetně ovládací skříňky jsou součástí celého systému tlakové kanalizace. Budou hrazeny z případné dotace a rozpočtu obce .

6. Náklady občanů - předpokládaná finanční spoluúčast občan spočívá v zajištění přípojky el. energie a gravitačního nátoku do čerpací jímky; provozními náklady budou: úhrady stočného a el. energie, případné opravy poruch způsobených nedodržováním provozního řádu. Z toho vyplývá, že roční náklady budou mnohonásobně nižší, než při využívání bezodtokových jímek - žump.

7. Jak časté jsou el. revize a kdo je bude hradit? - revize bude provedena při kolaudaci před spuštěním celého systému v rámci dodávky. Periodicita revizí je 1 x za 3 roky nebo při poruše. Kdo bude hradit revize dnes ještě přesně nevíme

8. Ochranné pásmo - je dáno zákonem (1,5 m od osy) neznamená , že na pozemcích není možno nic zasadit postavit apod.. Je třeba mít na paměti, že zde nelze stavět pevné stavby (nejedná se o ploty - křížení, pergoly atd.) , nelze sadit hluboce kořenící rostliny(nevadí keře, drobná výsadba , záhony atd.) a stromy, aby nedošlo k poškození technologie, kterou využívá právě osoba povinná z věcného břemene.

9. Je možno provést úpravu pro pojízdnost jímky v místech s nedostatečným prostorovým uspořádáním? - ano , lze . Všechny takovéto případy budou s projekcí a dodavatelem individuálně řešeny.

10. Jak často je nutno zařízení udržovat? - je potřeba, aby ovládací skříňka byla umístěna na viditelném místě (garáž, chodba, fasáda) domu, tak aby bylo možno pohledem průběžně kontrolovat stav indikovaný v ovl. skříňce. Odpadní jímku je třeba jednou cca za 14 dní ostříkat tlakovou vodou. Tento interval může být i delší. zálež í na posouzení uživatele. údržba je v podstatě stejná jako majitelů individuálních ČOV.

11. Jak dlouho bude trvat výstavba? - samotná realizace, včetně případné výstavby ČOV, by měla po etapách proběhnout v průběhu jednoho až dvou let.

12. Musí být zřízeno věcné břemeno? - ano, čerpací jímka a vedení kanalizace bude ve vlastnictví obce.

Toto byla řada nejčastějších otázek a odpovědí, které zazněly na fóru. Budete-li mít potřebu se na cokoli ve věci kanalizace dotázat, můžete tak učinit dotazem přímo na OÚ, písemně do schránky OÚ, prostřednictvím obecní diskuse ne webu: www.przno.cz , nebo na e-mail: ou@przno.cz, podatelna@przno.cz .
Petr Blokša, starosta

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kanalizace

Autor: Petr Vojtíšek Muž

Založeno: 14.10.2008, 10:50

Vážený pane starosto,

vzhledem k tomu, že zde probíhá internetová diskuze nad kanalizací v obci, rád bych se připojil. Den 30.7.2008 jsem se s Vámi telefonicky spojil a následně zaslal prostřednictvím e-mailu navrhované změny, připomínky a dotazy ke Smlouvě o smlouvě budoucí (věcné břemeno). V telefonickém rozhovoru jste mě ujistil, že tyto mé podněty předáte firmě, která smluvní záležitosti pro obec řeší. Avšak do dnešního dne jsem se žádné reakce od Vás (resp. od dané firmy) nedočkal (kromě některých náznaků uvedených v tisku - otázky a odpovědi).

K problematice kanalizace dále připojuji:

a) Myslím si, že v naší oblasti nové zástavby rodinných domů (na louce hned pod ústavem) je levnější (investičně i provozně) vybudovat gravitační kanalizaci, která by mohla navazovat na tlakovou. Budování nové el.přípojky pro čerpadlo u nových domů s novou omítkou a zateplení je pro mě osobně nepřijatelné (nevím ani, že by se tato přípojka s majiteli dosud nedostavěných rodinných domů řešila).

b) Bokud by musela být realizována tlaková kanalizace, vyvstává u mě jeden zásadní problém - na mém pozemku podél příjezdové cesty již není místo na další čerpací jímku o průměru 80 - 120 cm a výšce 2 - 2,2 metry (přesněji na ochranné pásmo cca 3 x 3 m). Celá plocha pozemku, kde by mohlo dojít k napojení je již obsazena (žumpa, zpevněné plochy, jímka na dešťovou vodu). Jediná možnost je využít mou žumpu (válcová samonosná nádrž o 12 m3 umístěna horizontálně) přímo jako čerpací jímku, pokud to je technicky možné. Myslím, že tento problém může mít více majitelů nových rodinných domků v dané lokalitě (mají totiž většinou užší pozemky podél cesty - místa napojení).

Závěrem chci připojit, že jsem příznivcem veřejné kanalizace. Avšak v některých případech je těžko realizovatelná či zbytečně nákladná. Možná by stalo za úvahu zvážit pro některé vhodné oblasti vybudování několik menších lokálních čističek odpadních vod pro např. 10 - 20 rodinných domů (možná tak odpadne finančně náročné budování některých částí kanalizační sítě).

p.s. Velice si však vážím Vaší snahy nejenom v oblasti veřejné obecní kanalizace.

S pozdravem a přáním mnoha krásných dnů

Petr Vojtíšek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kanalizace

Autor: Petr Blokša Muž

Založeno: 20.10.2008, 10:48

Dobrý den,

co týče Vašich návrhů a změn ke smlouvě, tyto jsem předal firmě Gis-Stavivex. Budu u ní urgovat vyjádření k Vašim připomínkám.

K bodu a) dle projektantů je kombinování gravitace a tlaku problematické, a to nejen z důvodu absolutní absence pozemků ve vlastnictví obce, na kterých by musela být budovány přečerpávací stanice.
El. přípojka zcela určitě nemusí být zásahem do vnějšího pláště a izolace budovy RD. Konkrétní řešení každé jednotlivé přípojky je založeno na individuálním přístupu projektnta ke všem účastníkům.

b)i toto souvisí s prací projektanta, který musí spolu s vlasníkem pozemku nalézt řešení ku prospěchu všech zainteresovaných stran.

Máte pravdu, pokud dojde někdy na realizaci, bude to akce náročná a mnohdy těžce realizovatelná. Výstavba lokálních čističek pro několik RD, opět problém, kam je umísťovat?

Toto je vždy na dlouhou diskusi. Pokud se v obci podaří vybudovat kanalizaci, budou všichni občané, až na malé výjimky, povinni se napojit. Ten, kdo se neúčastní kolektivní výstavby, bude nucen nést poté veškeré náklady na svých bedrech.

Vaše žumpa o velikoti 12 m3 se Vám do budoucna také hodně prodraží. Dle mého ji naplníte za 40 - 60 dnů. Cenu odhaduji tak na 2500,- - 3000,- za jeden vývoz x cca 7 = cca 20.000,- ročně, a to šetřím( rok 2008). Troufám si tvrdit, že náklady tlakové kanalizace na Váš RD by byly cca do 3.000,- Kč/ rok 2008. Připočítám-li náklady na budoucí údržbu ( opravy a repasy čerpadel, revize), tak by to mohlo být do 5.000,-Kč
Gravitace by vycházela na cca 2500,-. Ovšem investiční náklady jsou v naší obci kalkulovány okolo 120 - 140 mil. Kč ( gravitace), tlakovka cca 40. mil. Kč včetně ČOV.

Všechny cifry je třeba brát s určitým nadhledem a pouze orientačně.

Myslím si, že takovouto diskusi je lepší vést přímo a ne prostřednictvím e-mailu. Každá připomínka a poznámka vyvolává bezprostřední reakce a takhle bychom mohli psát a psát neustále astejně by zůstávala řada věcí nezodpovězena.

Snad jsem Vám alespoň částě vysvětlil svůj postoj ve věci kanalizace.

Mějte příjemný den
Petr Blokša

Odpovědět na příspěvek