Cyklotrasa Baška - Ostravice s odbočkou do Čeladné

24. srpna 2012, 11:55 | průběh výstavby srpen 2012

Město Frýdlant nad Ostravicí uzavřelo v červnu 2012 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko  smlouvu o poskytnutí dotace na investiční akci „Cyklistická trasa Ostrava - Beskydy, úsek Baška - Ostravice  s odbočkou do Čeladné".  Předpokládané celkové výdaje projektu jsou ve výši 22,2 mil. Kč, z toho maximální výše poskytnuté dotace  z rozpočtu Regionální rady  bude 16,6 mil. Kč.

V současné době je cyklotrasa v rozestavěném stavu, postupuje se od Ostravice směrem k Bašce - Hodoňovicím. Na území obce Ostravice je provedeno v centru obce rozšíření  a bezbariérové úpravy stávajících chodníků, palisádové zídky a příprava podkladu pro živičný kryt v oblasti parčíku u nádraží ČD. Je rozpracována trasa u hřiště na stávající komunikaci v penetračním provedení. Práce budou pokračovat podél řeky Ostravice v oblasti „u peřejí" směrem k Bezručovu mostu.

Na území obce Frýdlantu nad Ostravicí je již v Nové Vsi  na  pravobřežní hrázi Ostravice provedena finální štěrková úprava od vodárenského objektu v Ostravici ke křižovatce k restauraci „Na nábřeží" . Bude se ještě provádět  zpevnění  zvýšených šikmých ploch hráze ohumusováním a zatravněním. Ve Frýdlantu n.O. v oblasti Kamence bylo upraveno podloží na hrázích, rozprostřeny štěrkové vrstvy, provádí se finální válcování.  Připravuje se podloží pro živičnou úpravu v oblasti garáží a zahrádek na ul. Pajurkově.  Směrem k Pržnu jsou vybudovány 2  nové mostky,  jeden přes potok Hutný a jeden přes náhon.  Na hrázích v této oblasti mezi ul. Boženy Němcové a náhonem u Pržna je připravena pláň na hrázích pro pokládku štěrkových vrstev.

Na území obce Pržna jsou provedeny stavební úpravy na pravobřežní hrázi od mostu přes Ostravici v Pržně k železničnímu mostu.  Zde se bude pokládat finální zaválcovaná štěrková vrstva a provede se  ohumusování břehových svahů. Úpravy hráze budou pokračovat obdobným způsobem směrem k Bašce.

Na území obce Baška v oblasti Hodoňovic zatím stavební práce nejsou prováděny. Brání tomu stavba vodní elektrárny  jiného investora v téže oblasti.  Předpokládáme, že staveniště pro stavbu cyklostezky bude uvolněno v září tohoto roku.

Celkový termín pro dokončení stavby cyklotrasy Baška - Ostravice je červen 2013.

 

Na závěr ještě k povrchu cyklostezky :

                Na všech hrázích od Hodoňovic po Ostravici bude povrchová úprava cyklostezky ze zaválcovaného jemného štěrku. Povrch z přírodního materiálu byl požadavek Krajského úřadu z hlediska životního prostředí v biokoridoru řeky Ostravice, která je prohlášena za evropsky významnou lokalitu. Dalším argumentem pro volbu štěrkového povrchu při projektování cyklostezky byl fakt, že s ohledem na nutnost zvyšování hrází bylo nutno minimalizovat šířku stezky na 2,5 m, která šířkově neumožnila provoz cyklistů a současně in-line bruslařů, pro které by se musel povrch realizovat v živici. Možnost průjezdu  in-line bruslařů navíc byla vyloučena požadavkem Povodí Odry na zachování kamenného opevnění pod železničním mostem na katastru Pržna. Sjezdy ze silnice by byly navíc ve velkém sklonu a tudíž nebezpečné.  Větší rozšiřování hrází mimo návodní stranu nebylo možné nejen z důvodů dalších zásahů a neprůchodnosti přes soukromé pozemky, ale i z finančních důvodů. Povrch ze zámkové dlažby nebo živičný povrch na nových úsecích cyklostezky je pouze v některých úsecích mimo hráze - na Ostravici v centru, za hřištěm a Bezručovým mostem, ve Frýdlantu n.O. u zahrádkářské osady u ul. Pajurkovy a na ul. Harcovské a pod mostem podél Čeladenky.

Budovaná cyklotrasa Ostrava- Beskydy  i po dobudování našeho úseku z Bašky do Ostravice nespojí naše krajské město s horami. Chybí ještě vybudovat asi 300 m cyklotrasy na katastrálním úseku města Frýdek- Místek a cca 5 km v části Kunčičky u Bašky.

UPOZORNĚNÍ :

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MOTOREK, ČTYŘKOLEK, AUTOMOBILŮ, KONÍ  A JINÝCH OBDOBNÝCH PROSTŘEDKŮ  PO CYKLOSTEZCE.